Privacybeleid Poona ’64

Badminton Vereniging Poona’64, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002823 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. B.V. Poona’64 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze te respecteren.
Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door B.V. Poona’64 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vastleggen wie lid is van B.V. Poona’64.
 • Communicatie met het lid, zoals het verstrekken van nieuws en het uitnodigen voor de algemene ledenvergadering of een verenigingsevenement.
 • Het innen van contributie.
 • Het aanmelden van het lid bij: Badmintonbond Nederland, dit ter uitvoering van de verplichting die B.V. Poona’64 heeft tegen over de Bond.
 • Het opgeven van uitsluitend de leden die deelnemen aan de competitie georganiseerd door de bond of een onder de bond ressorterende regio.
 • Het aanmelden van leden die deelnemen aan een niet door de bond georganiseerde competitie of toernooi.

Voor de bovenstaande doelstellingen B.V. Poona’64 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • Adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door B.V. Poona’64 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode dat het lidmaatschap duurt. Daarna worden de gegevens bewaard in een oud-ledenarchief, bestemd voor reünies en jubilea. Indien u daartegen bezwaar heeft, dan kunt u zich richten tot ons Secretariaat voor verwijdering van uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven doeleinden. De enige derde partij waarvan wij gebruik maken is de Bond.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesproken. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan ander partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

B.V. Poona’64 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,  zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens B.V. Poona’64 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beeldmateriaal

B.V. Poona’64 publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal van wedstrijden, evenementen en activiteiten. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of sociale media wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, voorzien van reden, kenbaar maken via de contactgegevens van website beheer.

Sociale media

B.V. Poona’64 maakt gebruik van Facebook. Wanneer leden gebruik maken van deze toepassing, zijn zij akkoord gegaan met de privacyinstellingen behorende bij Facebook. Leden kunnen zelf hun privacyinstellingen desgewenst aanpassen. B.V. Poona’64 behoudt zich te aller tijden het recht om commentaren die op sociale media die dan wel kwetsend, beledigend zijn of leiden tot ongewenste reacties, te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan direct contact op met hero@poona64.nl
Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen. Dit kunt u doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen heeft, neem dan contact op met bestuur@poona64.nl