De gezelligste badmintonvereniging van Leeuwarden!

Teamindeling seizoen 2017-2018

Bondscompetitie

DDW 1 - 2e klasse

Colette en Jacqueline
Gerwald en Hans

DDW 2 - 3e klasse

Anna en Elles
Jan Willem en Sander

DDW 3 - 3e klasse

Sarah en Fokje
Marcel, Johan en Allerd

Dorpencompetitie

DC1 - klasse A

Thea en Stephanie
Jan Jelmer, Sake en Erik

DC2 - klasse B

Kirsten. Lisa en Maureen
Hero, Jasper, Soeris en Wouter

DC3 - klasse B

Corrie en Willy
Willem, Aede en Pravin

 
×